เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน ทางออกของวิกฤติภูมิอากาศ?
ภูมิทัศน์ทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกและประเทศไทย
Solar energy policies in southeast Asia towards low carbon emission: A review
Thailand at a Methane Crossroads
Overview of Climate Finance: Global and Thailand Perspectives
โจทย์ใหญ่ของไทยในการมุ่งสู่ ‘สังคมคาร์บอนต่ำ’ และเป้า Net Zero