จินต์ หวังตระกูลดี

จินต์ หวังตระกูลดี

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และนักวิจัย

ก่อนเข้าร่วม CFNT จินต์เคยเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัทที่มุ่ง “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ในประเทศไทย จินต์เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ผ่านการประเมิน รายงาน และรณรงค์ให้ธนาคารไทยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดการธนาคารที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกเหนือจากการทำวิจัย จินต์เคยเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ทำงานร่วมกับคนในแวดวงการเงินอย่างใกล้ชิด และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีปฏิบัติตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันการเงิน จินต์จบปริญญาโทสาขาการบริหารการเงิน และปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันจินต์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และนักวิจัยของ CFNT โดยมีบทบาทหลักในการผลักดันการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย ตลอดจนการส่งเสริมให้สถาบันการเงินรับมือกับความท้าทายด้านภาวะโลกรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ