Rapeepat Ingkasit

รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

หัวหน้าทีมวิจัย

รพีพัฒน์ เป็นนักเขียนและนักแปลอิสระด้านการเงิน เขาจบปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยประจำ CFNT รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพีพัฒน์มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดความยั่งยืนกับโลกธุรกิจการเงิน พร้อมทั้งสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนเพื่อการรับมือและลดผลกระทบจากภาวะโลกรวน