ภูมิทัศน์ทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกและประเทศไทย
Solar energy policies in southeast Asia towards low carbon emission: A review
Overview of Climate Finance: Global and Thailand Perspectives